Wednesday, 14 November 2012

Jak wypełnić angielski pozew o rozwód?


Większość z Was nie raz zmierzała się z niezrozumiałymi formularzami i wnioskami. Ze względu na terminologię prawniczą, formularze sądowe należą do grupy tych trudniejszych. Celem niniejszego artykułu jest ułatwienie Wam wypełnienie pozwu o rozwód. Należy podkreślić, iż poniższe instrukcje nie stanowią porady prawnej, ale jedynie zawierają wskazówki i wyjaśnienia pomagające w wypełnieniu pozwu.

W „Introduction” czyli wstępie natrafimy na zdanie: The petition is issued by... – tutaj należy wpisać swoje imię i nazwisko. Osoba składająca pozew to po angielsku petitioner, druga strona zaś to respondent. Punkt 1 to informacje o czasie i miejscu zawarcia małżeństwa, należy wpisać tam również pełne imiona i nazwiska swoje oraz małżonka/i. Kolejne punkty odnoszą się do zmiany nazwiska któregokolwiek z małżonków oraz do miejsca ich zamieszkania.

Kłopotów może nam nastręczyć punkt 3, w którym należy określić na jakiej podstawie sąd posiada jurysdykcję w Państwa sprawie. Podstawę tę stanowi głównie miejsce zamieszkania przynajmniej jednej ze stron. Zatem wystarczy wpisać odpowiednie sformułowane zdanie, np. The petitioner and respondent are both habitually resident in England and Wales – jeżeli obie strony mieszkają na stałe w Anglii lub Walii.

W wypełnieniu punktu 4. pomoże tłumaczenie terminów by occupation – „z zawodu” oraz resides at – „zamieszkały w/przy”. Punkty 5 i 6 dotyczą dzieci, należy zatem wpisać ich imiona i nazwiska. W przypadku, gdy małżeństwo jest bezdzietne, wystarczy wykreślić słowo except. W punktach 7-9 wymagane jest określenie, czy toczą się jakiekolwiek inne postępowania w sprawie małżeństwa, dzieci czy jakiejkolwiek własności należącej do którejkolwiek ze stron.

Punkt 10 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy pozew składany jest po 5-letniej separacji. W 11-tce mowa jest o nieodwracalnym rozbiciu małżeństwa. Należy wykreślić ten paragraf, w przypadku gdy pozew składany jest o separację lub mediację. Jeśli zaś wnioskujemy o rozwód, należy uzasadnić dlaczego małżeństwo zostało nierozerwalnie rozbite. W tym celu musimy wpisać jedno z pięciu gotowych uzasadnień wymienionych w broszurze załączonej do pozwu.

Kolejna część formularza to Particulars, czyli szczegóły. W tym miejscu przedstawiamy zarzuty obciążające drugą stronę, a jednocześnie będące dowodem uzasadnień z punktu 12. Wystarczą daty, miejsca i krótkie opisy wydarzeń, nie opisujemy całej historii małżeństwa.

Prayer to kolejna część formularza, w której określamy, o co wnioskujemy do sądu. Jeżeli tylko o separację, to wykreślamy zdanie w punkcie (1) The suit i wpisujemy That the petitioner may be judicially separated from the respondent. W punkcie 2 uzupełniamy zdanie slowem respondent, jeżeli chcemy odzyskać koszty sądowe lub petitioner, jeśli nie chcemy by koszty były pokryte przez małżonka/ę. Ancilliary relief czyli zaopatrzenie małżonka lub dziecka (okresowe lub jednorazowe wpłaty), w tym punkcie wykreślamy te nakazy, o które nie wnioskujemy.

Na koniec musimy złożyć swój podpis, podać adres małżonka/i, załączyć lub przynieść osobiście akt małżeństwa oraz opłatę sądową. Jeśli w małżeństwie są dzieci, należy również wypełnić formularz Statement of Arrangements.

Warto zaznaczyć, iż aby wyrok rozwodowy był prawomocny, pozew musi być poprawnie wypełniony. Wszelkie pomyłki mogą wpłynąć na niekorzyść wnioskodawcy. Ponadto samo wypełnienie pozwu to nie wszystko; w niektórych przypadkach - jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku lub opieki nad dzieckiem - konieczne jest postępowanie sądowe. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu pozwu rozwodowego lub w dalszym postępowaniu sądowym, skontaktuj się z Transliterią. Zadzwoń od numer +44(0)7851666508 lub napisz info@transliteria.co.uk Rozwód to bardzo stresujące doświadczenie, nie pozwól, aby bariera językowa była dodatkowym powodem do zmartwień.