Wednesday, 29 December 2010

The joy of going deeper ...

Recently, I was approached by a client, who asked me to do what turned out to be one of the shortest but simultaneously one of the most challenging translations I have done this year. As you may recall, translators charge for their work on a per word basis, so given the amount of hours I had to spend on these 4 (yes only four) sentences, this project quite clearly did not appear as a lucrative one. Normally, one would ask: what's the point of taking it on?

Monday, 20 December 2010

Koniec bezkarności zagranicznych kierowców – nowe przepisy Unii Europejskiej.

Unia Europejska uzgodniła nowe przepisy, które mają na celu stworzenie systemu wymiany danych między 27 krajami członkowskimi, co umożliwi identyfikację i ściganie zagranicznych kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów na drogach UE.
Dotychczas kierowcy na zagranicznych drogach mogli czuć się poza nielicznymi przypadkami bezkarni: nie groziła im kara np. za przekroczenie prędkości, gdyż system automatycznych radarów i kamer nie był w stanie ustalić ich tożsamości –  dane kierowców z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi nie znajdowały się w krajowym systemie. Podobnie było w przypadku kontroli drogowej przeprowadzanej przez policję, która często była bezradna nie mogąc potwierdzić danych zagranicznych kierowców łamiących przepisy.

Friday, 17 December 2010

Top 7 tips to get Best Quality in Translation

Inspired by a recent campaign called “Quality in Translation”, I decided to spread the word and give some tips to translation buyers who may not sometimes be aware that translators are not production lines in a factory. Conveying the same meaning of the message in a different language is a much more complicated PROCESS and to be able to successfully complete this process, translators need to spend years building up expertise in particular fields such as legal or technical translation, apart from the obvious but equally important proficiency in a foreign language.

Today, it is no secret that finding any translator is a piece of cake, but how to find a translator who will create a professional text of excellent quality, with the same meaning as the source text and which reads well at the same time?

1) Strive for the best possible translation every time  - consistency is crucial, so when you find a skilled and experienced translator with relevant expertise in a particular field, simply stick to them (and treat them well). Only then will you be sure that terminological consistency is maintained - good translators pay attention to using the same terminology in all translations for a particular client.

2) Only assign projects that allow translators to strive for this goal - this simply means that a high quality translation takes time and costs accordingly. A recent trend towards lower prices and faster turnarounds negatively impacts quality. Just as some wines need to rest before they reach certain standard, translations need to be reviewed and polished in order to achieve the right quality.

3) Do not assign projects at prices that undercut this goal  - while you may find that the price of exactly the same product may be lower in another shop, this will not be the case when it comes to translation. Low prices do indicate low quality. Has anyone ever paid £30 for a night in a 5-star hotel?

4) Only work with professional translators translating into their native language - although possible, excellence in a foreign language is very difficult to achieve. Clarity of the message and perfection can only be obtained in one's native tongue, perhaps except for bi-linguals.

5) Only hand assignments to translators specialised in the particular fieldsince you wouldn't expect your GP to perform a cardiac operation on you, you shouldn't expect a translator without a relevant expertise to handle a specialised translation. Lack of specific knowledge may have disastrous effects: from a wrong use of terminology to producing a text which is a complete and utter nonsense. Translation is not just about linguistic expertise but also about the practical know-how, and only this combination brings anticipated results.

6) Constantly strive to improve translators by giving them clear instructions and constructive feedback - an emphasis should be put on 'constructive', as there is no point in criticising someone without a particular reason or because the intructions a translator has been given were not clear. This especially works in a long-term collaboration with a particular translator; builds up a fruitful relationship and mutual trust.

7) Actively raise the awareness of buyers about the goals of the “Quality in Translation” campaign - feel free to spread the word and instruct your collaborators or contractors who use translators' services that langauge is a powerful tool to generate profits, and thus it pays off to entrust your language into professional hands.

Thursday, 16 December 2010

Abroad is already here.

I could go on about globalization and the need for the companies to expand into overseas markets but we all know and hear about this every now and then from the so called 'experts' and 'advisers'. In the recent market downturn it seems inconceivable to conquer foreign markets, so why not look for new customers on a familiar ground?
According to the UK national statistics, there are over half a million Polish-born residents in the UK, and this number increases by thousands each year. 84% of the Polish-born people aged over 16 are employed, which means that they have disposable income to spend on YOUR products and services.
Why not target them and address their needs and expectations?
When it comes to looking for services, the Poles are looking for the familiar and homely (swojski in Polish), and hence they tend to choose a company which provides its services in Polish. Even if they are able to communicate in English, the language barrier is still a considerable obstacle and causes discomfort.
By breaking this barrier and opening up to a new group of reliable customers you leave the competition behind and expand your target market but without the need to send half of your company abroad.
Abroad is already here.

Wednesday, 15 December 2010

Koszty i opłaty sądowe

Koszty i opłaty sądowe – czy można ich uniknąć?
Według systemu prawnego Anglii i Walii, koszty sądowe pokrywa strona, która przegrała proces (loser pays). Ze względu na wysokość tych kosztów, większość z nas obawia się zwrócić o poradę do kancelarii prawniczej, nie mówiąc już o wniesieniu pozwu. Czy zawsze kwestie prawne muszą być aż tak kosztowne? Mamy bardzo niewielkie szanse na całkowite uniknięcie kosztów sądowych, jednak istnieje kilka sposobów, aby znacznie je zmniejszyć.
Pomoc prawna (Legal Aid)
Osoby, które nie są w stanie całkowicie pokryć kosztów sądowych mogą ubiegać się o tzw. Legal Aid, czyli pomoc prawną. Legal Aid przybiera różne formy, jedną z nich jest Legal Help.Ten rodzaj pomocy pokrywa koszty przygotowania pozwu do sądu i obejmuje m.in. ogólną poradę prawną, sporządzenie dokumentacji, listów, negocjacje, mediację, itd. Legal Help nie pokrywa natomiast kosztów wszczęcia postępowania sądowego, ani honorarium prawnika reprezentującego nas w sądzie.
W jakich sprawach możemy ubiegać się o Legal Help?
Ta forma pomocy pokrywa koszty ogólnej porady prawnej obejmującej kwestie:
  • zaniedbań lekarskich
  • odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale nie we wszystkich przypadkach
  • eksmisji z lokalu mieszkaniowego, wskutek nieopłacania czynszu
  • praw konsumenta
  • prawa rodzinnego
  • dyskryminacji
Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać Legal Help
Legal Help należy się tym osobom, które otrzymują niektóre zasiłki, np. Employment and Support Allowance czy income-based Jobseeker's Allowance. Jeżeli zaś chodzi o zarobki, to osoby uprawnione do otrzymywania Legal Help to te, których miesięczny dochód brutto nie przekracza £2657. Jeżeli dana osoba posiada więcej niż czworo dzieci, limit ten zostaje podwyższony o £222 za każde kolejne dziecko.
Niestety, wyżej wymieniona kwota nie jest ostatecznym kryterium. Prawnicy obliczają również nasz dochód do dyspozycji (disposable income), odliczając od dochodu brutto podatek, składki national insurance oraz ewentualne alimenty na dziecko. Ponadto, jeżeli nasz partner(ka) nie jest zatrudniony/a oraz jeżeli mamy dzieci, nasz dochód zostanie odpowiednio pomniejszony. Zarobki partnera/ki również będą brane pod uwagę, chyba że jest to osoba, z którą jesteśmy w sporze. Ostatecznie, nasz dochód do dyspozycji nie powinien przekroczyć £733, co gwarantuje nam pełną pomoc finansową.
Warto dodać, że w przypadku gdy otrzymaliśmy odszkodowanie w wyniku wygranej sprawy o zaniedbanie lekarskie, pozew rodzinny lub z tytułu uszczerbku na zdrowiu, dofinansowanie Legal Help traktowane jest jako pożyczka, której część będziemy musieli spłacić. Kwota, która z tego tytułu zostanie odliczona od odszkodowania to tzw. opłata ustawowa (statutory charge).
Reprezentacja prawna (Legal Representation)
Kolejną formą pomocy prawnej jest pokrycie kosztów sądowych w niektórych sprawach cywilnych. Możemy być uprawnieni do tegoż dofinansowania tylko do czasu, kiedy prawnik zajmuje się naszą sprawą. Zatem, jeżeli stwierdzi on, że sprawa najprawdopodobniej nie zostanie wygrana, pomoc finansowa może zostać cofnięta.
Należy zaznaczyć, iż nie możemy ubiegać się o pokrycie kosztów reprezentacji prawnej, jeżeli wnosimy pozew o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać Legal Representation
Kryteria są podobne do Legal Help, z wyjątkiem sytuacji, gdy nasz dochód do dyspozycji przekracza £315 – w tym wypadku należy opłacać miesięczną składkę przez cały okres otrzymywania pomocy pokrywającej koszty reprezentacji. Wysokość składki zależna jest od naszych dochodów.

Dodatkowe koszty

W przypadku wygrania sprawy – otrzymane odszkodowanie zostanie obniżone o honorarium dla prawników (opłata ustawowa).
W przypadku przegrania sprawy – sąd może nakazać opłacenia kosztów sądowych strony przeciwnej.
Inne formy pomocy prawnej
Związki zawodowe
Związki zawodowe mogą zapewnić nam reprezentację w sądzie, nie tylko w sprawach związanych z zatrudnieniem. Reprezentacja ze strony związków zawodowych jest o tyle korzystna, iż nie ma obowiązku opłacania comiesięcznej składki, jak w przypadku standardowej pomocy prawnej.
Citizens Advice Bureau
Citizens Advice Bureau świadczy niezależną i bezpłatną  pomoc  w wielu kwestiach i problemach. Warto zwrócić się do najbliższego CAB o pomoc, zarówno poprzez pocztę emailową, telefonicznie, a także osobiście.

„No Win No Fee"

Jeżeli nie przysługuje nam żadna z możliwych pomocy prawnych oraz gdy ubezpieczenie nie pokrywa kosztów sądowych, możemy zdecydować się na zawarcie z prawnikiem umowy na zasadzie „no win no fee".
Podstawowym założeniem tej zasady jest brak kosztów sądowych, jeżeli sprawa nie zostanie wygrana. Nie należy jednak wierzyć zapewnieniom o całkowitym braku opłat, gdyż może się okazać, że musimy pokryć część kosztów, zaś w przypadku wygranej, honorarium prawników wynosi znacznie więcej niż gdybyśmy przegrali sprawę. Zatem przed zawarciem umowy należy zastanowić się, czy warto zdecydować się na usługi prawnicze na zasadzie 'no win no fee', gdyż niezależnie od rezultatu sprawy, koszty, które musimy pokryć mogą być znacznie wyższe niż się spodziewaliśmy.

Weźmy na przykład opłatę podstawową (Basic Fee) – nie musimy jej uiszczać, jeżeli przegramy sprawę, zaś w przypadku wygranej, opłaci je strona przeciwna. Jednakże, jeśli druga strona uzna, że opłata jest zbyt wysoka, sąd może orzec, iż nie musi opłacać pełnej kwoty, a pozostała jej część zostanie potrącona z naszego odszkodowania.
Opłata od wygranej (Success Fee)
Opłata od wygranej jest dodatkową opłatą na rzecz prawnika, który pomógł nam wygrać sprawę. W przypadku umowy „no win no fee” opłata od wygranej jest dosyć wysoka, a nawet dwa razy wyższa niż w przypadku standardowej umowy. Ponownie, jeżeli nie uda się odzyskać tej kwoty od strony przeciwnej, będziemy musieli opłacić całość lub jej część z naszego odszkodowania. Przed zawarciem umowy „no win no fee” należy zapytać prawnika, jaka suma zostanie potrącona z odszkodowania oraz jaka kwota zostanie pokryta przez stronę przeciwną.
Pozostałe opłaty
Pomimo zapewnienia o braku jakichkolwiek kosztów, musimy przygotować się na opłacenie honorarium dla ekspertów, kosztów sporządzenia sprawozdań z wypadków, kosztów sądowych oraz podróży. Ponownie, opłaty te mogą być stosunkowo wysokie, a umowa „no win no fee” może ich nie pokrywać.
Ukryte koszty
Zawierając umowę „no win no fee” warto również upewnić się, czy nie ma dodatkowych ukrytych kosztów. W określonych warunkach, w zależności od postanowień umowy, może zaistnieć konieczność uiszczenia dodatkowych opłat, np. w przypadku rezygnacji ze sprawy, odmowy współpracy z prawnikiem, zmiana kancelarii prawniczej itp.

Monday, 13 December 2010

Press Release

This is a fragment of one of the press releases that I had a pleasure to translate a few days ago.

ENGLISH VERSION

New projects and tallest buildings

All over the world developers build numerous high-rise residential buildings offering top class apartments and supply is expected to increase over the next few years.

It is expected that this is the year that high-end residential properties will shine in Singapore. Prices of luxury homes could recover by at least 10 per cent, bringing them close to the all-time high at end-2007. The October of 2012 is scheduled for completion the project of Trilight Condominium in Singapore. It comprises 205 residential units of 3 and 4 bedrooms, including penthouses with private pools and roof terrace. Residents will also enjoy an array of amenities including an infinity lap pool tennis court, gym, bbq pavilions and underground parking.

Also sky-high property prices in Mumbai have continued to rise through the global economic downturn.

In a global high-rise race Mumbai plans world's tallest apartment block - in a central district of Mumbai will be located the tower “World One”, which will be the tallest of its kind (442 metres). The building should be completed by 2014 and will contain more than 300 apartments and the site includes cafes, green spaces and an open-to-air observatory. The building will get one of the highest environmental ratings in the world by recycling its water, using solar power and harvesting rainwater. The base price of an apartment in the “World One” starts at $1.63m while luxury multi-storey properties could cost even up to $12 million. The tower will cost about $440m. At more than 450 meters, it will be taller than the Empire State Building in New York. It is also scheduled to beat the record for tallest residential tower which is currently held by the 323meter residential complex in Australia called “Q1”.

Similarly, London will soon be home to one of the tallest residential towers in Europe as the capital's leading developer St George PLC announce the launch of The Tower, One St George Wharf. At 50 storeys high and crowned by a stunning triplex penthouse rising 180 metres into the sky, building is a shimmering column rising from the River that will become the pinnacle in sophisticated city living, located next to the River Thames, it will boast some of the most spectacular views across London's famous skyline:  Westminster, the City and beyond.

POLISH VERSION

Nowe inwestycje i najwyższe budynki

Deweloperzy na całym świecie budują wiele wieżowców oferując apartamenty najwyższej klasy. Przewiduje się, że podaż na te budynki wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat.

Prognozy wskazują także, iż to właśnie w tym roku wieżowce mieszkalne zabłysną w Singapurze. Ceny luksusowych lokali mieszkalnych mogą wzrosnąć przynajmniej o 10 procent, co przybliży je do tych z końca 2007 roku. Na październik 2012 roku zaplanowano zakończenie inwestycji Trilight Condominium w Singapurze. Wieżowiec ten posiada 205 pomieszczeń mieszkalnych z 3 i 4 sypialniami, w tym penthousy z prywatnymi basenami oraz tarasem na dachu. Lokatorzy mogą również korzystać z szeregu udogodnień, w tym lap pool, kort tenisowy, siłownia, pawilon grillowy oraz parking podziemny.

Również ceny wieżowców mieszkalnych w Bombaju stale rosną, pomimo światowego spadku gospodarczego.

W globalnym wyścigu na budowę wieżowców, w Bombaju planuje się wzniesienie najwyższego budynku mieszkalnego na świecie - w centralnej dzielnicy Bombaju powstanie wieża „World One", która będzie najwyższym budynkiem w swoim rodzaju (442 metry). Budynek powinien zostać ukończony do 2014 roku i będzie posiadał ponad 300 mieszkań, a na jego terenie będą kawiarnie, zieleń oraz obserwatorium na wolnym powietrzu. Wieżowiec otrzyma jedną z najwyższych na świecie ocen środowiskowych za recykling własnej wody, stosowanie energii słonecznej oraz zbieranie deszczówki. Podstawowa cena mieszkania w "World One" zaczyna się od 1,63 mln USD, podczas gdy wielopoziomowe luksusowe apartamenty mogą kosztować nawet 12 mln USD. Koszt wieży wyniesie około 440 mln USD. Przy wysokości przekraczającej 450 metrów, „World One" będzie wyższa niż Empire State Building w Nowym Jorku. Przewiduje się, iż wieża ta pokona rekord najwyższej wieży mieszkalnej, który obecnie należy do 323-metrowego kompleksu mieszkalnego w Australii o nazwie „Q1".

Podobnie Londyn wkrótce stanie się domem jednej z najwyższych wież mieszkalnych w Europie wraz z ogłoszeniem przez St George PLC udostępnienia wieży One St George Wharf. Przy 50 piętrach oraz koronie w postaci wspaniałego 3-poziomowego penthousa na wysokości 180 metrów, budynek stanowi połyskującą kolumnę wynurzającą się znad Tamizy. Wieża stanie się szczytem wyrafinowanego miejskiego stylu życia, a dzięki swej lokalizacji (tuż przy Tamizie) będzie mogła szczycić się niesamowitymi widokami słynnej londyńskiej panoramy: Westminster, City i więcej. 

Have fun with Polish!

Polish is considered one of the most difficult languages of the world. Those, who were ambitious and cheeky enough (bless them) to attempt to learn it are perfectly aware of its complex grammar, conjugation, orthography and pronunciation which makes Polish words way too difficult to even repeat. This does not mean, however, that learning a few Polish words and phrases cannot be fun! You might want to remember (or cheat a bit and note down) one or two of them and impress your friends or workmates, especially if they are Polish :) Check our for particularly interesting puns, idioms, phrases and tongue twisters.

Regulation of the Ministry of the Environment

ENGLISH VERSION


 
Section 1. This Regulation shall define the principles and conditions for:
1) detailed requirements that should be satisfied by the projects of geological works
2) the rules for submitting the projects of geological works, the performance of which shall not require concession.
Section 2. 1. The project of geological works, hereinafter referred to as "the project" shall consist of a textual and a graphical part.
2. The textual part shall include a description of the planned geological works, depending on the purpose of these works:
1)  information related to the location of the planned works, including their administrative location,
a) review of the results of the geological works and geophysical surveys which have already been performed, and a schedule of archive materials used, together with their interpretation and marking of the locations of the performance of the works and surveys on a geological map in an appropriate scale,
2) a description of a geological structure and hydrogeological conditions in the area of the planned geological works together with expected geological profiles of the planned excavations,
3)  presentation of the possibilities of achieving the purpose of the geological works including:
a) a description and justification of the number of, location and types of the planned excavations,
b) a schematic construction of the drilling holes or other excavations,
c) guidelines for closing water-bearing horizons,
d) a method and a deadline for the liquidation of excavations,
e) a description and justification for the scope and methods of the planned geophysical and geochemical surveys and locations of their performance,
f)  an established order of performing the geological works,

POLISH VERSION

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowia­dać projekty prac geologicznych,
2) zasady przedkładania do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wy­maga uzyskania koncesji.
§ 2. 1. Projekt prac geologicznych, zwany dalej „projektem", składa się z części tekstowej i graficznej.
2. Część tekstową projektu stanowi opis zamierzo­nych prac geologicznych i związanych z nimi robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych prac:
1)  informacje dotyczące lokalizacji projektowanych prac, w tym położenia administracyjnego,
2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej prac geologicznych i badań geofizycznych oraz wy­kaz wykorzystanych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych prac i badań,
3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeolo­gicznych w rejonie zamierzonych prac geologicz­nych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicz­nymi projektowanych wyrobisk,
4)  przedstawienie możliwości osiągnięcia celu prac geologicznych zawierające:
a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
b) schematyczną konstrukcję otworów wiertni­czych lub innych wyrobisk,
c) wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
d) sposób i termin likwidacji wyrobisk,
e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz me­tod projektowanych badań geofizycznych i geo­chemicznych oraz ich lokalizacji,
f)  określenie kolejności wykonywanych robót geo­logicznych,
 
Zakaz dyskryminacji w miejscu pracy - nowa ustawa

Od 1 października bieżącego roku w Wielkiej Brytanii obowiązuje nowa ustawa mająca walczyć z dyskryminacją w zatrudnieniu – the Equality Act 2010. Nowe przepisy mają na celu znacznie ograniczyć nierówne traktowanie w miejscu pracy i dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii.    
Dotychczasowe prawodawstwo zabraniało dyskryminacji pracownika ze względu na płeć, pochodzenie, wiek, wyznanie, niepełnosprawność czy stan cywilny. Co nowego wnosi zatem Equality Act 2010?
Po pierwsze, pracodawcy przeprowadzając rekrutację nie mają prawa pytać kandydatów o ich stan zdrowia ani o stopień niepełnosprawności, z wyjątkiem określonych sytuacji np. gdy pracodawca musiałby wprowadzić pewne udogodnienia dla osoby niepełnosprawnej lub praca wymagałaby odpowiedniej kondycji fizycznej. Ponadto, ustawa chroni pracowników przed dyskryminacją przez asocjację (associative discrimination). Oznacza to, że pracownicy, którzy mają jakiekolwiek powiązania z osobami innego pochodzenia, wyznania, wieku, osobami upośledzonymi itd. muszą być traktowani na równi z pozostałymi. Przykładem mogą być rodzice niepełnosprawnych dzieci.
Istotną zmianą wprowadzoną przez Equality Act jest ochrona zatrudnionych, którzy są dyskryminowani ze względu na to jak są postrzegani przez innych (perceptive discrimination). Przykładowo – w sytuacji, gdy pracownik, który w rzeczywistości jest heteroseksualny, został błędnie uznany przez współpracowników za osobę o orientacji homoseksualnej i jest z tego względu dyskryminowany, ma prawo do zgłoszenia z tego tytułu skargi. Ustawa zwiększa również ochronę pracowników nie tylko przed dyskryminacją ze strony pracodawcy czy pracowników, ale również ze strony osób trzecich, np. klientów firmy.
Kolejne postanowienie nowej ustawy dotyczy zasady poufności informacji dotyczących wynagrodzenia. Zgodnie z tym postanowieniem, pracodawca nie może korzystać w umowach z klauzul tajności zarobków w danej firmie, pracownicy mogą zatem bez konsekwencji porównywać swoje pensje.
Dotychczasowe przepisy prawne zakazywały wykorzystywania seksualnego w pracy, nowa ustawa zaś idzie dalej i zabrania molestowania ze względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, rasę, wyznanie lub orientację seksualną. Wymaga się, aby pracodawcy dołożyli wszelkich możliwych starań, celem uniknięcia tego typu sytuacji.
Rząd wciąż rozważa wprowadzenie niektórych postanowień nowej ustawy, m.in. pierwszeństwo w zatrudnieniu osób chronionych przed dyskryminacją.
Wygląda na to, że Equality Act znacznie zaostrzy walkę z dyskryminacją i niesprawiedliwym traktowaniem w miejscu pracy. Czy jednak odczujemy jej skutki w życiu codziennym? Częściowo. Nowa ustawa prawdopodobnie wpłynie na sytuację pracodawców jak i pracowników, jednakże nie we wszystkich jej aspektach.  Podczas gdy klauzule dotyczące odtajnienia informacji o zarobkach nie będą miały bezpośredniego wpływu na nasze życie, zmiany ułatwiające wniesienie skargi o nękanie lub dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, już tak. Nawet osoby z dysleksją będą mogły złożyć skargę o niesprawiedliwe traktowanie, jeśli pracodawca będzie krytykował ich za częste popełnianie błędów lub nie pozwoli im na wykonywanie pewnych czynności z racji ich „niepełnosprawności”. Podobnie, pracownicy cierpiący na depresję, którzy zostali zwolnieni z powodu dłuższej absencji w pracy nie są już w tej samej sytuacji co pracownicy, którzy nie pojawiają się w pracy z innych powodów, zatem znacznie łatwiej będzie im udowodnić, iż zwolnienie miało związek z ich „niepełnosprawnością”.
Nie ulega wątpliwości, że nowa ustawa dotyczy osób, których stan jest na tyle poważny i długotrwały, aby uznać je za niepełnosprawne, zatem nie każda osoba z dysleksją czy depresją będzie podlegała ochronie.Sama definicja niepełnosprawności nie uległa zmianie, z tym że pracownik nie musi już udowadniać, że jego stan ma znaczący wpływ na jego poszczególne „umiejętności”.

Wynajem mieszkania – jakie mamy prawa?

Wynajem mieszkania, w przeciwieństwie do jego kupna, wydaje się stosunkowo łatwą sprawą: znajdujemy odpowiedni lokal mieszkalny, umawiamy się z właścicielem, płacimy czynsz i mieszkamy. Rzeczywistość jednak nie zawsze jest tak prosta i nawet ‘zwykły’ najem może okazać się źródłem problemów. Wystarczy jednak zapoznać się z przysługującymi nam prawami, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. W prawie angielskim prawa najemcy zależą od rodzaju najmu.
Chroniony najem krótkoterminowy (assured shorthold tenancy)
Jest najczęściej spotykaną formą najmu i dotyczy najemców, którzy podpisali umowę po 28 lutym1997r. Najemcom, którzy zawarli umowę na chroniony najem krótkoterminowy, przysługują następujące ustawowe prawa: 
  • Prawo do niezakłóconego życia - właściciel nie może  samowolnie wchodzić do wynajmowanego lokalu mieszkalnego bez uprzedniego zawiadomienia najemcy
  • Prawo do zapoznania się z warunkami najmu w terminie 28 dni od przedłożenia pisemnej prośby data rozpoczęcia i okres trwania najmu, wysokość czynszu i termin jego zapłaty, termin i sposób w jaki właściciel może zmienić wysokość czynszu; w przypadku cotygodniowego opłacania czynszu, właściciel powinien zapewnić najemcy książeczkę czynszową (rent book)
  • Prawo do najmu lokalu mieszkalnego w dobrym stanie - w szczególności z uwzględnieniem urządzeń dostarczających gaz, wodę, prąd oraz sanitariatów. Należy zaznaczyć, iż zawarte w umowie oświadczenie dotyczące faktu ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za bezpieczny stan wszelkich urządzeń w lokalu przez najemcę jest niezgodne z prawem.
Najem na czas określony (fixed term tenancy)
W przypadku najmu na czas określony, właściciel może wyeksmitować najemcę, jeśli ten: nie płaci czynszu, permanentnie spóźnia się z płatnością czynszu, narusza warunki umowy najmu, znacząco zaniedbał stan nieruchomości lub gdy sprawia kłopoty.
Jeżeli właściciel zamierza wyeksmitować najemcę, z którym podpisał umowę na czas określony, musi złożyć wniosek do sądu o nakaz przejęcia nieruchomości. Przed złożeniem tegoż wniosku, właściciel musi dostarczyć najemcy wymówienie zwane Section 8 Notice, określające przesłanki przejęcia nieruchomości przez właściciela.
Istnieje również możliwość złożenia wypowiedzenia na mocy artykułu 21 (Section 21 Notice) ustawy o mieszkalnictwie (Housing Act 1988), ale tylko po zakończeniu okresu najmu. Sąd wyda nakaz eksmisji tylko w wypadku uzasadnionej przyczyny wydania tegoż nakazu.
Najem na czas nieokreślony (periodic tenancy)
Znacznie prościej wyeksmitować najemcę w przypadku najmu na czas nieokreślony lub gdy najem na czas określony właśnie wygasa i nie zostaje przedłużony. Właściciel nie ma obowiązku  przedstawiania sądowi powodów eksmisji, lecz musi wykazać, że nieruchomość jest wynajmowana na zasadach chronionego krótkoterminowego najmu oraz fakt przekazania najemcy dwumiesięcznego wypowiedzenia (Section 21 Notice). Wypowiedzenie to powinno wygasać w ostatnim dniu najmu (na dzień przed terminem zapłaty czynszu). Jeżeli najemca nie opuści nieruchomości do końca okresu wypowiedzenia, właściciel może złożyć wniosek o nakaz sądowy.
Pomimo względnie łatwej procedury eksmisji, w przypadku najmu na czas nieokreślony, najemca w pewnym stopniu podlega ochronie. Na przykład, właściciel nie ma prawa wyeksmitować najemcy, dopóki sąd nie orzeknie o przejęciu lokalu przez właściciela.Właściciel lokalu mieszkalnego musi przestrzegać odpowiedniej procedury, jednak gdy procedura zostanie spełniona oraz gdy istnieją ku temu odpowiednie przesłanki, sąd wyda nakaz eksmisji. Ostateczną formą ochrony przed eksmisją jest opóźnienie jej wykonania do sześciu tygodni - najemca ma do tego prawo, jeśli jest w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.
 Prawa lokatorów (lodgers)
 Lokatorzy, zamieszkujący w lokalu mieszkaniowym wspólnie z jego właścicielem, mają znacznie ograniczone prawa. Warunki najmu zależą głównie od wspólnych uzgodnień lokatora  z właścicielem. Natomiast, jeżeli chodzi o eksmisję, właściciel nie musi składać wniosku w tej sprawie do sądu i może wyeksmitować lokatora już po siedmiodniowym okresie wypowiedzenia. Pomimo braku wymogu pisemnej umowy najmu, warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych przyszłych nieporozumień i zawrzeć tego typu  umowę z właścicielem. Umowa ta gwarantuje wówczas  lokatorowi ochronny parasol w postaci ustawowych praw na mocy: The Housing Act 1988; The Family Law Act 1996, Landlord and Tenant Act 1985 oraz The Protection From Eviction Act 1977.
Należy zapamiętać, iż w razie poważnych problemów mieszkaniowych powstałych z winy właściciela, warto zwrócić się do lokalnego councilu, który na mocy ustawy regulującej zasady dzierżawy i najmu nieruchomości (Landlord and Tenant Act 1985) może nawet wnieść przeciw niemu oskarżenie.Wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy – jak uzyskać odszkodowanie?
Odpowiedzialność pracodawcy     
Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników na terenie pracy. Oznacza to, iż każdy pracownik powinien mieć zapewnione:
·         odpowiedni sprzęt i narzędzia, które są stale utrzymywane w dobrym stanie i nie stwarzają niebezpieczeństwa
·         bezpieczne i czyste miejsce pracy, którego wyposażenie powinno również odpowiadać standardom BHP (health and safety)
·         odpowiednie szkolenie dla osób, które w ramach obowiązków zawodowych muszą podnosić ciężkie przedmioty
·         ubranie i sprzęt ochronny (safety wear), np. kaski, gogle, nauszniki ochronne, rękawice, obuwie ochronne itd.
·         bezpieczeństwo ze strony pozostałych pracowników (istnieje możliwość wniesienia powództwa, jeżeli wypadek nastąpił z winy innego pracownika)
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników chronią odpowiednie ustawy uchwalone przez angielski parlament - głównie ustawa z 1974 r. o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (Health and Safety at Work Act 1974) oraz przepisy Unii Europejskiej, które jasno wyznaczają standardy BHP.
Prawa pracownika
Jeżeli z powodu zaniedbania przez pracodawcę któregokolwiek z powyższych punktów nastąpił wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała (personal injury), mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie (damages/compensation). Jak przy wszystkich roszczeniach dotyczących wypadków, należy udowodnić, iż odniesione w wypadku obrażenia są wynikiem niedbalstwa (negligence) drugiej strony – w tym przypadku pracodawcy. Każde roszczenie o odszkodowanie powypadkowe jest inne i podczas gdy niektóre mogą zostać rozwiązane już w ciągu kilku miesięcy, inne mogą trwać latami. Nie wszystkie roszczenia muszą też kończyć się w sądzie.

Dochodzenie odszkodowania

Jeżeli wypadek miał miejsce w miejscu pracy, musi być odnotowany w zakładowym rejestrze wypadków (accident book). Jeżeli zakład pracy nie prowadzi takiego rejestru, należy zwięźle opisać okoliczności wypadku i odniesione w jego wyniku obrażenia, a następnie wysłać pismo pracodawcy, zachowując kopię dla siebie. Wymóg odnotowania wypadku w rejestrze może też wynikać z umowy o pracę.
Warto pamiętać, iż nawet jeżeli obrażenia wydają się być niewielkie, należy zgłosić się do lekarza, gdyż może się okazać, że w rzeczywistości są znacznie poważniejsze. Poza tym, jeżeli sprawa trafi do sądu, konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia od lekarza. Należy również zebrać wszelkie dowody, np. warto zrobić kilka zdjęć z miejsca wypadku oraz zanotować nazwiska i adresy świadków.
Niestety, odszkodowanie powypadkowe to nie wygrana na loterii i nie ma gwarancji, że poszkodowany je otrzyma. Roszczenie można zgłosić tylko w przypadku, gdy pracownik doznał poważnego urazu lub gdy poniósł z tego tytułu stratę finansową. Aby przysługiwało nam odszkodowanie, skutki wypadku przy pracy muszą również mieć znaczący wpływ na życie codzienne (zatem skaleczenia i drobne stłuczenia nie stanowią wystarczająco poważnego uszczerbku na zdrowiu).
Warto zaznaczyć, iż poszkodowany ma 3 lata (od dnia rozpoznania uszczerbku na zdrowiu) na zgłoszenie roszczenia, po tym okresie następuje przedawnienie roszczenia.
Koszty  wniesienia pozwu   
Wniesienie pozwu o odszkodowanie powypadkowe może być kosztowne. Istnieje jednak możliwość otrzymania dofinansowania w ramach pomocy prawnej dla osób o niskich dochodach. Ponadto, kancelarie prawnicze nierzadko oferują swoje usługi na zasadzie "no win no fee", co oznacza, iż nie ponosimy żadnych kosztów, jeżeli nie wygramy sprawy.

Wysokość odszkodowania

W postępowaniu sądowym osoba poszkodowana może ubiegać się o dwa rodzaje odszkodowań: odszkodowania ogólne (general damages) i odszkodowania szczególne (special damages).
Odszkodowania ogólne to te bezpośrednio związane z uszczerbkiem na zdrowiu, jaki poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku. Sąd orzeka o wysokości odszkodowania, które przysługuje poszkodowanemu.
Odszkodowania szczególne dotyczą kosztów poniesionych na leczenie urazów powypadkowych, zaległej wypłaty za okres, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku i innego rodzaju wydatki (koszty transportu do lekarzy, wydatki na leki). Pod uwagę brane są koszty poniesione od momentu wypadku do dnia rozprawy.
Jeżeli sąd uzna, iż wypadek nastąpił częściowo z winy samego poszkodowanego, odszkodowanie może być odpowiednio zmniejszone. Przykładem może być niekorzystanie z odpowiedniego ubrania ochronnego lub niedbałe wykonywanie obowiązków, nie zwracając uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych.
Podsumowanie
Z samego faktu zatrudnienia pracownika wynika odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy, sprzętu oraz ubrań ochronnych. Niezastosowanie się do tegoż obowiązku może skutkować w zgłoszeniu roszczenia przez pracownika, który poważnie ucierpiał i odniósł straty finansowe w wyniku wypadku przy pracy.