Monday, 13 December 2010

Wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy – jak uzyskać odszkodowanie?
Odpowiedzialność pracodawcy     
Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników na terenie pracy. Oznacza to, iż każdy pracownik powinien mieć zapewnione:
·         odpowiedni sprzęt i narzędzia, które są stale utrzymywane w dobrym stanie i nie stwarzają niebezpieczeństwa
·         bezpieczne i czyste miejsce pracy, którego wyposażenie powinno również odpowiadać standardom BHP (health and safety)
·         odpowiednie szkolenie dla osób, które w ramach obowiązków zawodowych muszą podnosić ciężkie przedmioty
·         ubranie i sprzęt ochronny (safety wear), np. kaski, gogle, nauszniki ochronne, rękawice, obuwie ochronne itd.
·         bezpieczeństwo ze strony pozostałych pracowników (istnieje możliwość wniesienia powództwa, jeżeli wypadek nastąpił z winy innego pracownika)
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników chronią odpowiednie ustawy uchwalone przez angielski parlament - głównie ustawa z 1974 r. o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (Health and Safety at Work Act 1974) oraz przepisy Unii Europejskiej, które jasno wyznaczają standardy BHP.
Prawa pracownika
Jeżeli z powodu zaniedbania przez pracodawcę któregokolwiek z powyższych punktów nastąpił wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała (personal injury), mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie (damages/compensation). Jak przy wszystkich roszczeniach dotyczących wypadków, należy udowodnić, iż odniesione w wypadku obrażenia są wynikiem niedbalstwa (negligence) drugiej strony – w tym przypadku pracodawcy. Każde roszczenie o odszkodowanie powypadkowe jest inne i podczas gdy niektóre mogą zostać rozwiązane już w ciągu kilku miesięcy, inne mogą trwać latami. Nie wszystkie roszczenia muszą też kończyć się w sądzie.

Dochodzenie odszkodowania

Jeżeli wypadek miał miejsce w miejscu pracy, musi być odnotowany w zakładowym rejestrze wypadków (accident book). Jeżeli zakład pracy nie prowadzi takiego rejestru, należy zwięźle opisać okoliczności wypadku i odniesione w jego wyniku obrażenia, a następnie wysłać pismo pracodawcy, zachowując kopię dla siebie. Wymóg odnotowania wypadku w rejestrze może też wynikać z umowy o pracę.
Warto pamiętać, iż nawet jeżeli obrażenia wydają się być niewielkie, należy zgłosić się do lekarza, gdyż może się okazać, że w rzeczywistości są znacznie poważniejsze. Poza tym, jeżeli sprawa trafi do sądu, konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia od lekarza. Należy również zebrać wszelkie dowody, np. warto zrobić kilka zdjęć z miejsca wypadku oraz zanotować nazwiska i adresy świadków.
Niestety, odszkodowanie powypadkowe to nie wygrana na loterii i nie ma gwarancji, że poszkodowany je otrzyma. Roszczenie można zgłosić tylko w przypadku, gdy pracownik doznał poważnego urazu lub gdy poniósł z tego tytułu stratę finansową. Aby przysługiwało nam odszkodowanie, skutki wypadku przy pracy muszą również mieć znaczący wpływ na życie codzienne (zatem skaleczenia i drobne stłuczenia nie stanowią wystarczająco poważnego uszczerbku na zdrowiu).
Warto zaznaczyć, iż poszkodowany ma 3 lata (od dnia rozpoznania uszczerbku na zdrowiu) na zgłoszenie roszczenia, po tym okresie następuje przedawnienie roszczenia.
Koszty  wniesienia pozwu   
Wniesienie pozwu o odszkodowanie powypadkowe może być kosztowne. Istnieje jednak możliwość otrzymania dofinansowania w ramach pomocy prawnej dla osób o niskich dochodach. Ponadto, kancelarie prawnicze nierzadko oferują swoje usługi na zasadzie "no win no fee", co oznacza, iż nie ponosimy żadnych kosztów, jeżeli nie wygramy sprawy.

Wysokość odszkodowania

W postępowaniu sądowym osoba poszkodowana może ubiegać się o dwa rodzaje odszkodowań: odszkodowania ogólne (general damages) i odszkodowania szczególne (special damages).
Odszkodowania ogólne to te bezpośrednio związane z uszczerbkiem na zdrowiu, jaki poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku. Sąd orzeka o wysokości odszkodowania, które przysługuje poszkodowanemu.
Odszkodowania szczególne dotyczą kosztów poniesionych na leczenie urazów powypadkowych, zaległej wypłaty za okres, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku i innego rodzaju wydatki (koszty transportu do lekarzy, wydatki na leki). Pod uwagę brane są koszty poniesione od momentu wypadku do dnia rozprawy.
Jeżeli sąd uzna, iż wypadek nastąpił częściowo z winy samego poszkodowanego, odszkodowanie może być odpowiednio zmniejszone. Przykładem może być niekorzystanie z odpowiedniego ubrania ochronnego lub niedbałe wykonywanie obowiązków, nie zwracając uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych.
Podsumowanie
Z samego faktu zatrudnienia pracownika wynika odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy, sprzętu oraz ubrań ochronnych. Niezastosowanie się do tegoż obowiązku może skutkować w zgłoszeniu roszczenia przez pracownika, który poważnie ucierpiał i odniósł straty finansowe w wyniku wypadku przy pracy.

No comments:

Post a Comment